Ad Acta
Latin, uttryck för "till handlingarna". Innebär att skrivelsen eller inlagan läggs till de övriga handlingarna i akten utan någon vidare åtgärd från domstolens sida.

Advokat
För att få kallas advokat krävs medlemskap i Sveriges advokatsamfund. För att bli medlem ska man ha en juristexamen och 5 års praktiskt juridiskt arbete. Innan Advokatsamfundet beviljar medlemskap får kollegor och domstolar som varit i kontakt med den sökande möjlighet att yttra sig om personens lämplighet. Personen måste också klara två teoretiska prov. Alla blir inte antagna och dessutom kan man bli utesluten om man beter sig oetiskt

Aktbilaga
Handling som finns i akten och som ges ett nummer (aktbilagenummer). Handlingarna ges nummer i kronologisk ordning.

Allmän domstol Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen. Jfr förvaltningsdomstol.

Allmän handling
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Offentlighetsprincipen innebär att vem som helst får begära ut en allmän handling. Myndigheten ska då göra en sekretessprövning och handlingen ska lämnas ut om inte sekretess föreligger.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Myndighet som kan hjälpa till att lösa tvister inom många olika områden, även för lokaler.

Allmän åklagare
Den som på det allmännas vägnar väcker åtal och för ansvarstalan för brott som hör under allmänt åtal (se nedan). Allmänna åklagare är riksåklagaren, statsåklagare samt kammaråklagare. Även extra åklagare och assistentåklagare är allmänna åklagare.

Allmänt åtal
När en åklagare för ett åtal för "det allmännas" räkning, det vill säga samhällets. Det här gäller nästan alla brott. Åtal väcks av allmän åklagare.

Anhållande
Ett anhållande är ett tillfälligt frihetsberövande av en person som misstänks för ett brott. Beslut om anhållande fattas av åklagare. Anhållande förutsätter att brottet är så pass allvarligt att det finns skäl för häktning eller att det krävs ytterligare utredning innan personen kan släppas fri.

Anhängiggöra
Betyder att man lämnar in en ansökan till domstol (t.ex. en ansökan om stämning) eller väcker talan genom ett överklagande.

Anmodan
En uppmaning, t.ex. till en socialnämnd om att komma in med kompletterande utredning.

Anstånd
Anstånd innebär att man får ytterligare tid på sig t.ex. för att yttra sig, lämna in en handling eller betala en skuld

Arrende
Att upplåta mark mot ersättning.

Assessor
Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst.

Asyl
Fristad, uttryck för en flyktings möjlighet att här i landet få skydd mot förföljelse.

Avkunna
Att meddela en dom eller ett beslut muntligt i samband med en förhandling.

Avskrivning
Ett mål skrivs av när saken förfallit, t.ex. om överklagandet återkallas eller om en myndighet har omprövat sitt beslut till den klagandes fördel.

Avvisning
Ett ärende prövas inte på grund av formella skäl t.ex. på grund av att ansökningsavgift inte betalats i allmän domstol, den som klagar inte har klagorätt eller domstolen inte är rätt instans att vända sig till.

Barock
En stilinriktning från 1600-talet med förkärlek för det praktfullt dekorerade.

Basbelopp
Det finns flera olika basbelopp kopplade till konsumentprisindex. Dessa ligger till grund för uträkning av studiemedel, ersättningar och skadestånd mm.

Belastningsregister
Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. avseende brott registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade.

Beredningsjurist
Juridiskt utbildad tjänsteman som biträder rätten med att förbereda målen och med att skriva förslag till avgöranden. Tjänstgör också som protokollförare.

Besittningsrätt
Besittningsrätt är ett slags lagligt skydd för hyresgästen.

Besittningsskydd
En rättighet för hyresgäst att som huvudregel få sitt hyresavtal förlängt när hyresvärden har sagt upp avtalet.

Bestridande
Den som bestrider något anmäler att han eller hon inte håller med om det som sägs eller skrivs.

Besvär
Ett ålderdomligt ord för överklagande av en dom eller ett beslut. Tiden för ett överklagande varierar men anges i anslutning till beslutet eller domen.

Bevisbörda
Den som måste bevisa att ett påstående är riktigt har bevisbördan för påståendet.

Bindningstid
Den tid som ett låns ränta är bunden.

Bistånd
Avser insatser i olika former enligt socialtjänstlagen, vanligen i form av ekonomisk hjälp men även t.ex. i form av vård på behandlingshem eller tillgång till kontaktperson.

Blind budgivning
En försäljningsprocess där informationen om budgivningen för en lokal eller fastighet är helt eller delvis dold.

Borgen
Den som går i borgen förbinder sig att betala lånet om låntagaren inte klarar av det

Borgenär
Fordringsägaren, exempelvis banken.

Bottenlån
Det lån som ligger lägst i fastigheten. Bottenlånet har därmed bäst säkerhet.

Brottmål
Ett brott uppstår när någon begår en handling som kan straffas enligt lag. När brottet ska tas upp i domstol heter det brottmål.

Bygglov
Ges av kommunens byggnadsnämnd som ger tillstånd att exempelvis bygga till.

Byggnadsstadga 1874
Den första egentliga byggnadslagstiftningen i Sverige.

Byggnadsverkslagen (BVL)
En lag från 1994 som reglerar de tekniska egenskapskraven på lokaler och byggnader.

Böter
Påföljd som innebär att gärningsmannen ska betala pengar till staten. Böter bestäms i pengar, till exempel penningböter 800 kr, eller som dagsböter. Vid dagsböter anges två tal, till exempel 40 dagsböter à 50 kr (det vill säga 2 000 kr). Det första talet visar hur allvarligt domstolen bedömt brottet och det senare talet bestäms beroende på den tilltalades ekonomi.

Civilrätt
Civilrätt är rättsregler som rör det inbördes förhållandet mellan enskilda personer eller sammanslutningar. Arvsrätt, skadeståndsrätt, avtalsrätt och fastighetsrätt är exempel på civilrätt.

Culpa
Culpa (latin) betyder vårdslöshet eller oaktsamhet. Den som orsakar en skada genom att vara oaktsam eller vårdslös ska enligt skadeståndslagen ersätta skadan

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011