JO
Justitieombudsmannen - ser till att tjänstemän inom t.ex. domstolen följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet


Juridisk person
Organisation, som kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder osv. Exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelser, trossamfund och kommuner.


Juridiskt ombud
Ett samlingsnamn för advokat eller annan jurist som hjälper dig i rättsliga frågor och har fullmakt att företräda dig i den rättsliga angelägenheten.


Jurist
Ett samlingsnamn för alla som tagit en juristexamen. En jurist är expert på att analysera och lösa juridiska problem och på att tolka lagar och avtal. Jurister kan till exempel jobba som domare, åklagare, advokat och på försäkringsbolag.


Jäv
Den som känner en part eller har ett eget intresse av det som ska prövas och därför inte opartiskt kan avgöra en viss fråga är jävig.


Kammarrättsassessor
Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Kan tjänstgöra i kammarrätt eller i länsrätt.


Kammarrättslagman
Ordinarie domare och chef över en avdelning på kammarrätten.


Kammarrättsråd
Ordinarie domare i kammarrätten.


Klagande
Den som överklagar en domstols beslut till högre instans.


Konkurs
Om någon inte kan betala sina skulder i rätt tid och inte kommer att kunna betala dem under en längre period, kan gäldenären, d.v.s. den som inte kan betala, försättas i konkurs. Under konkursen säljs gäldenärens egendom och pengarna fördelas mellan borgenärerna enligt ett visst system så långt de räcker sedan kostnaderna för konkursen har betalats.


Kriminalvården
Kriminalvården ansvarar för att verkställa fängelsestraff och skyddstillsynsdomar. Dessutom ansvarar de för verksamheten vid häktena. Man skiljer mellan kriminalvård i anstalt, det vill säga fängelse, och kriminalvård i frihet, som gäller de som dömts till villkorlig dom, villkorlig frigivning, skyddstillsyn, kontraktsvård eller samhällstjänst.


Kvarstad
Kvarstad är en tillfällig åtgärd som beslutas av domstol. Det innebär att egendom tas som säkerhet för en viss skuld i avvaktan på dom.


Kärande
För att tingsrätten ska pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstolen kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.


Käromål
Den talan käranden väcker genom att ansöka om stämning i domstol benämns käromål.


Laga förfall
När en person som enligt domstols beslut ska infinna sig vid rätten har giltigt skäl att inte närvara. Giltigt skäl är t.ex. avbrott i allmänna samfärdseln (trafiken), sjukdom eller annan omständighet som personen inte rimligen hade kunnat förutse eller som domstolen annars anser vara giltig ursäkt.


Laga kraft
En dom eller ett beslut vinner laga kraft när domen eller beslutet inte längre kan överklagas. Det innebär också att domen kan verkställas.


Lagfaren
Den som avlagt juris kandidatexamen eller juristexamen.


Laglighetsprövning
Ett överklagande av en kommuns eller ett landstings beslut. Kan göras av invånare i den kommun eller det landsting där beslut fattats. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att beslutet kungjorts. Ett överklagat beslut kan endast upphävas eller fastställas. Kallades tidigare för kommunalbesvär.


Lagman
Ordinarie domare som är chef för en tingsrätt eller förvaltningsrätt.


Lagrum
Motsvarar en regel i lagtext. Oftast avses en lagparagraf.


Lokaluthyrare
En mäklarfirma eller fastighetsförvaltare som hyr ut lokaler.


Lyckta dörrar
Lyckta dörrar betyder stängda dörrar vilket innebär att domstolsförhandlingen inte är öppen för allmänheten och ingen utomstående får då komma in och lyssna. Det är vanligt om personerna i målet är mycket unga, eller det är hemliga uppgifter som ska föredras, d.v.s. det gäller sekretess för uppgifterna.
 

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011