Pantbrev
För att en bank ska godkänna en bostad som säkerhet vid bolån, måste ägaren ansöka om inteckning i fastigheten hos inskrivningsmyndigheten. Efter ett godkännande skrivs inteckningen in i fastighetsregistret som förs av Lantmäteriet. Ett pantbrev utfärdas som bevis för inteckningen.


Part
Part är en person, fysisk eller juridisk, som är direkt berörd av en fråga såsom klagande, sökande eller motpart. Vittnen, ombud och biträden är inte parter.


Partsinsyn
Part har rätt att se handlingarna i sitt ärende. Detta gäller, med vissa undantag, även om uppgifter i handlingarna omfattas av sekretess.


Plädering
Kallas även för slutanförande. Det avslutande skedet av en huvudförhandling eller muntlig förhandling då parterna argumenterar för sin uppfattning om den rättsliga bedömningen av målet och redogör för vilka slutsatser som de anser kan dras av bevismaterialet och i övrigt utredningen i målet.


Praxis
Hur ärenden av ett visst slag normalt har avgjorts av högre instans. Praxis utvecklas på de områden där lagtext och förarbeten inte ger något entydigt svar, utan lämnar utrymme för tolkning.


Prejudikat
Dom eller beslut, främst från högsta instans, som kan vara av betydelse för kommande avgöranden. Domen eller beslutet blir vägledande, prejudicerande, för framtida avgöranden.


Preskription
Preskription kan ske i både brottmål och tvistemål. För brottmål handlar det om att straff inte får dömas ut om lång tid gått sedan brottet begicks. Exempelvis preskriberas brott som kan ge upp till ett års fängelse efter två år medan brott som kan ge livstids fängelse inte preskriberas förrän efter 25 år. Exempel på preskription i tvist är den allmänna tioårspreskriptionen för fordringar.


Protokollförare
Ibland tjänsteman utan juristutbildning som för protokoll eller skriver minnesanteckningar vid olika typer av förhandlingar. Även notarier och beredningsjurister tjänstgör ofta som protokollförare. Vanligen ingår inte den som är protokollförare vid en förhandling i rätten, d.v.s. han eller hon har inte rösträtt när rätten ska fatta beslut. Det händer dock att ledamot av rätten är protokollförare.


Prövningstillstånd
Tillstånd som i flera typer av mål och ärenden krävs för att högre instans ska ta upp målet eller ärendet till prövning. När en domstol avgör om tillstånd ska meddelas går den igenom handlingarna i målet.


På handlingarna
Domstolen avgör målet på det skriftliga materialet och håller inte någon huvudförhandling i allmän domstol eller muntlig förhandling i förvaltningsdomstol.


Påföljd
Den följdverkan domstolen beslutar att ett visst brott ska få för den som begått den brottliga gärningen. Villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård samt straffen böter och fängelse är exempel på olika påföljder.


Pålning
Grundförstärkning av en lokal som utförs med pålar av trä eller betong eller järnbalkar som drivs ner i jorden.


Q-märkning
Att förse kulturhistoriskt intressanta byggnader i kommunens detaljplaner med särskilda bevarandebestämmelser.


Recit
Inledningen på en dom eller ett beslut fram till rubriken skäl. Recit innehåller inte någon bedömning.


Registrator
Tjänsteman som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på de olika rotlarna.


Resning
När en dom vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas. En möjlighet som återstår är att ansöka om resning, vilket kan beviljas under särskilda omständigheter. Om resning beviljas omprövas målet eller ärendet av domstolen.


Rotel
Arbetsenhet inom en domstol. En rotel består (oftast) av en domare, en notarie eller protokollförare och en domstolssekreterare.


Rådgivning
Med rådgivning avses ofta ett möte med en juridiskt kunnig person där du får möjlighet att berätta om tvisten och din situation. Den juridiskt kunnige sätter sig in i din specifika tvist för att ge råd och för att göra en professionell juridisk bedömning av ditt behov av hjälp. För att få rättshjälp krävs minst en timmes rådgivning men du kan få upp till två timmars rådgivning till en bestämd avgift (taxa).


Rådgivninsavgift
Kostnaden eller avgiften du betalar för rådgivningen hos en advokat eller annan jurist. Rådgivningsavgiften är bestämd till en fast avgift. Om du som söker rådgivning har en inkomst lägre än 75 000 kr/år kan avgiften sättas ner till hälften. Är du inte myndig och saknar inkomst och förmögenhet kan avgiften sättas ner till 0 kr.


Rådman
Ordinarie domare i en tingsrätt eller förvaltningsrätt.


Rättegångsfullmakt
Fullmakt för rättegångsombud att föra parts talan i rättegång. Fullmakten kan vara såväl muntlig som skriftlig, men en muntlig rättegångsfullmakt gäller bara i det aktuella målet. En skriftlig rättegångsfullmakt ska vara egenhändigt undertecknad av parten. Fullmakten ska innehålla ombudets namn. Fullmakten kan avse rättegång i allmänhet, men den kan när som helst återkallas. Ombud som har rättegångsfullmakt får på fullmaktsgivarens vägnar bl.a. även ta emot delgivning och ombesörja olika processhandlingar.


Rättegångsombud
Person som fått rättegångsfullmakt av part att föra dennes talan i rättegång. Domstolen har möjlighet att avvisa den som bedöms olämplig i något avseende.


Rättshjälp
Statlig ekonomisk hjälp att täcka egna rättegångskostnader. Rättshjälp beviljas enbart fysiska personer. I första hand ska en person emellertid ha en rättsskyddsförsäkring.


Rättshjälpsavgift
Den avgift du själv ska betala när du beviljats rättshjälp. Avgiften utgör skillnaden mellan de totala kostnaderna för ditt ombud och den rättshjälp som staten betalar. Storleken på rättshjälpsavgiften beror på dina ekonomiska förhållanden. Barn under 18 år som saknar inkomst eller förmögenhet kan helt befrias från avgift.


Rättslig angelägenhet
Den fråga eller tvist som du eventuellt får rättshjälp för.


Rättsmedel
Medel att få ett domstolsavgörande prövat på nytt. Indelas i allmänna och särskilda rättsmedel. Allmänna rättsmedel är överklagande och ansökan om återvinning vilka kan användas innan en dom eller ett beslut vunnit laga kraft. Särskilda rättsmedel är resning, klagan över domvilla och återställande av försutten tid. De förstnämnda är möjligheter att få ett mål eller ärende prövat på nytt trots att domen vunnit laga kraft. Det kan exempelvis ha tillkommit nya omständigheter som skulle ha beaktats om de känts till vid avgörandet eller begåtts ett formellt fel. Återställande av försutten tid innebär att ny tid för överklagande ges på grund av att det finns giltig ursäkt för att överklagande inte skett inom utsatt tid.


Rättspsykiatrisk undersökning
Det är en psykiatrisk undersökning av en misstänkt persons psykiska hälsa. Denna är nödvändig för att rätten ska kunna lämna över en person som döms för brott till rättspsykiatrisk vård.


Rättsskydd
Rättsskydd är ett försäkringsskydd som i de flesta fall automatiskt ingår i svenska hem-, villa- och fritidshusförsäkringar. Det ingår dessutom i helförsäkringar av båt samt hel- och halvförsäkringar av din bil. Detta rättsskydd innebär att din försäkring kan ersätta dina kostnader för ett ombud (till exempel en jurist eller advokat) som hjälper dig i en rättslig angelägenhet.
 
 

 

 


 | BISKOPEN FASTIGHETS AB | besöksadress SLIPERIGATAN 3 LANDSKRONA | postadress BOX 688  261 25 LANDSKRONA | växel 0418-145 00 | fax 0418-122 64 | jour 0708-180 184 |


Layout: Helena Roswall 2001-2011