Rydsgård

Rydsgård

Område och adresser

Nygatan 16
Nygatan 18
Nygatan 20
Nygatan 22
Bangatan 1A-C
Västra Storgatan 12A-B

R Y D S G Å R D
Rydsgård är en tätort i Skurups Kommun i Skåne.
Tätorten är, liksom Skurup, ett järnvägssamhälle som vuxit fram vid järnvägen mellan Malmö och Ystad. Bebyggelsen består huvudsakligen av enfamiljshus och villor. I tätorten finns en skola med låg- och mellanstadium.
Många av tätortens invånare pendlar till Malmö och Ystad. Ett av få företag är Rydsgårds Varmförzinkning AB. Under 1990-talet har ett flertal småindustrier tillkommit i den före detta stängselnätsfabriken.

Rydsgårds stationssamhälle uppstod efter tillkomsten av Malmö-Ystads järnväg 1874. En station anlades vid bron över Skivarpsån på gränsen mellan Villie och Örsjö kommuner.Det nya samhället som växte upp och blev en ”sammankoppling” av Örsjö och Villie:s kommuner. Orten fick sitt namn efter Rydsgårds gods, 5km norrut.
1895 tillkom även järnvägsförbindelsen Trelleborg-Rydsgårds järnväg (TRJ). Samhället växte. Hantverkare och affärsmän etablerade sig i rask takt. 1888 byggdes Rydsgårds Järnvägshotell. Mycket har förändrats under tidens gång. Järnvägsförbindelsen med Trelleborg upphörde 1956 när det gällde persontrafiken medan godstrafiken fortlevde fram till 1970.

Vid ingången av 1920 talet startade en fabrik i liten skala med att tillverka nät. Detta var starten på Stängselnät, som sedan kom att betyda oerhört mycket för Rydsgårds utbyggnad och välstånd. Nättillverkningen expanderade i snabb takt och man började även tillverka andra produkter som spik och kätting. Som mest sysselsatte fabriken 280 personer. Stängselnätsfabriken finnes ej längre men, på fabriksområdet finnes lite småindustrier samt en galvanisering.

Rydsgård. Rydsgård låg ursprungligen delvis i Villie kommun, Ljunits härad och delvis i Örsjö kommun, Vemmenhögs härad. Både dessa kommuner uppgick 1952 i Rydsgårds kommun. Rydsgårds landskommun var en tidigare kommun i dåvarande Malmöhus län. Kommunen bildades vid storkommunreformen 1952 genom sammanläggningen av de tidigare kommunerna Kattslösa, Slimminge, Solberga, Villie och Örsjö. Kommunen lades samman med Skurups kommun den 1 januari 1971.

Förutom en vacker bygd med närhet till det mesta, är det kommunikationerna som gör att fler och fler vill bosätta sig i Rydsgård. Återigen, som när samhället byggdes upp, så är järnvägen en stor tillgång.
Vi kan numera snabbt och enkelt och med bra turtäthet åka såväl till Köpenhamn som till Simrishamn. E65:an gör att de som väljer att köra bil, snabbt kan komma dit man vill.
I Rydsgårds tätort (Centralort) bor idag ca 1250 personer . I de orter som tidigare ingick i Rydsgårds ”gamla” kommun bor ca 1100 personer.
Närhet till badstränder vid Bingsmarken och Mossbystrand, inbjudande strövområden, ett vackert kulturlandskap, ett rikt föreniningsliv, fina museer och mycket mer.

R y d s g å r d s   g o d s :
Rydsgårds gods ligger 5 km norr om Rydsgårds tätort. Det är ett av de vackrast belägna i Skåne. Huvudbyggnaden, ursprungligen uppförd 1740, består av ett större envåningshus med frontespis samt två lägre flyglar. Den ligger vid södra stranden av en liten insjö, alldeles på gränsen mellan slätten och den vackra skogsbygden. På andra sidan sjön finns Rydsgårdstenen, en runsten. En promenadstig genom bokskogen leder fram till runstenen.

Den egentlige grundläggaren av godset är generalauditören Joakim Ehrenbusch, som efter fru Metta Rosencrantz på Häckeberga (död 1683) blev ägare av den då ännu obetydliga egendomen och utökade den genom inköp av en mängd kringliggande gårdar. Från hans halvbroder Anders Præbis köptes det för en ringa summa 1715 av häradshövdingen Sven Hallenberg (1720 adlad Hallenborg). Inom släkten Hallenborg stannade godset till 1903, då det såldes till ett aktiebolag, Rydsgårds Jordbruks-AB, med Wilhelm Westrup som verkställande direktör. Godset gick i arv i några led och såldes 1972 till det nybildade Rydsgårds Gods AB som idag (2007) ägs och drivs av Ulrik och Urban Wehtje. 2009 således godsets 1118 hektar till George Bergengren, Pugerup och Böketofta Jordbrukskompani AB sedan familjen Wehtje fått ekonomiska problem.